• همراه با هزاره سوم
(021)22052959

خدمات حسابداری و مالی شرکت

خدمات حسابداری و مالی شرکت می تواند شامل تنظیم اظهارنامه و تراز نامه مالی و نوشتار دفاتر قانونی و مشاوره امور مالی وغیره باشد که مدارک مورد نیاز و زمان انجام کار بسته به مورد قرارداد متغیر خواهد بود .

توضیحات بیشتر : مشاورین ثبت شرکت هزاره سوم 22052959