(021)88680224

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در زمانی که شرکت دیگر فعالیتی ندارد و یا شامل ورشکستگی میباشد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت انجام می گرددو یک نفر از اعضا ویا خارج از اعضا به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شده و محل تصفیه مشخص میگردد وباید در اداره ثبت شرکتهای تجاری محل ثبت شرکت ثبت و آگهی گردد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه انحلال شرکت

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و سهامداران ومدیر تصفیه

مدارک شرکت شامل روزنامه رسمی آخرین هیئت مدیره و آگهی تاسیس شرکت

آخرین لیست سهامداران شرکت

آدرس پلاک و کد پستی محل تصفیه

مدت زمان انجام تغییرات حدودا 3 تا 7 روز کاری از زمان تکمیل مدارک می باشد.


توضیحات بیشتر: مشاورین ثبت هزاره سوم 02188565148