(021)88680224

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در مجمع عمومی فوق العاده شرکت انجام می گردد وزمانی انجام می گردد که در شرح فعالیت اساسنامه نواقصی مشاهده گردد و باید در اداره ثبت شرکتهای تجاری محل ثبت شرکت ثبت و آگهی گردد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و سهامداران

مدارک شرکت شامل روزنامه رسمی آخرین هیئت مدیره و آگهی تاسیس شرکت

آخرین لیست سهامداران شرکت

موضوع جدید شرکت(با مشاوره ثبت شرکت هزاره سوم)

مدت زمان انجام تغییرات حدودا 3 تا 7 روز کاری از زمان تکمیل مدارک می باشد.


توضیحات بیشتر: مشاورین ثبت هزاره سوم 02188565148