(021)88680224

خدمات حسابداری و مالی شرکت

خدمات حسابداری و مالی شرکت می تواند شامل تنظیم اظهارنامه و تراز نامه مالی و نوشتار دفاتر قانونی و مشاوره امور مالی وغیره باشد که مدارک مورد نیاز و زمان انجام کار بسته به مورد قرارداد متغیر خواهد بود .


توضیحات بیشتر: مشاورین ثبت هزاره سوم 02188565148