(021)88079031

خدمات حسابداری و مالی شرکت

خدمات حسابداری و مالی شرکت می تواند شامل تنظیم اظهارنامه و تراز نامه مالی و نوشتار دفاتر قانونی و مشاوره امور مالی وغیره باشد که مدارک مورد نیاز و زمان انجام کار بسته به مورد قرارداد متغیر خواهد بود .


توضیحات بیشتر: مشاورین هزاره سوم 88080364