دعاوی حقوقی برای جلو گیری از سوء استفاده از برندهای تجاری:

دعاوی حقوقی برای جلو گیری از سوء استفاده از برندهای تجاری:

در بسیاری از موارد مشاهده میگردد که افرادی سودجو اقدام به سواستفاده از برندهای ثبت شده و تبلیغ شده مینمایند که به سادگی هر چه تمام میتوان با طرح دعوای حقوقی در مراجع قضایی که در زیر به آن اشاره مینماییم این مطلب را پیگیری کرد و نه تنها از سواستفاده این افراد جلوگیری شود ،میتوان خسارت مالی نیز مطالبه نمود.

 

مطابق آیین مادة 179 آیین نامة قانون ثبت اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری، کلیة دعاوی ناشی از اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری در تهران (پایتخت) رسیدگی می شود.

 

در تهران شعبة سوم دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در خیابان سمیه به دعاوی حقوقی ناشی از موارد فوق الذکر رسیدگی می کند و به دعاوی کیفری دادسرا در دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دارویی واقع در خیابان مطهری، و دادگاه (مجتمع شهید قدوسی) رسیدگی می شود.

 

لذا اشخاصی که حقوق خود را از بابت موارد فوق الذکر ضایع شده می دانند می بایست به مجتمع عای فوق الذکر مراجعه نمایند و طرح دعوا نمایند و به هیچ عنوان دادگستری شهرستان ها به موارد فوق الذکر اجازة رسیدگی ندارند:

 

مادة 179 آیین نامة قانون ثبت اختراعات، صرح صنعتی و علام تجاری:

 

" با توجه به مادة 59 قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است که توسط رییس قوة قضائیه تعیین ...می شود. و در مورد دعاوی کیفری، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود

لازم به ذکر است که کلیه این خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک موسسه هزاره سوم انجام میگردد.

توضیحات بیشتر: مشاورین ثبت هزاره سوم 02188565148

نظرات (0)

نظر خود را بنویسید